Działania

FOTA4Climate składa uwagi w konsultacjach Ministerstwa Energii

By 16.01.2019 16 kwietnia, 2021 No Comments

Wczoraj FOTA4Climate złożyła uwagi do projektu Polityki energetycznej Polski do 2040.

Postulowaliśmy:

  • zwiększenie rozbudowy OZE, ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej, stworzenie stabilnych warunków prawno ekonomicznych dla rozwoju rozproszonej energetyki prosumenckiej
  • termin budowy reaktora w 2033 jest w naszej ocenie terminem zbyt późnym
  • jako alternatywa dla HTR potrzebny jest równoległy strategiczny program wdrażania małych lekkowodnych reaktorów SMR, które poza produkcją energii elektrycznej mogłyby pracować w kogeneracji na potrzeby ogrzewania miejskiego

Wdrożenie energetyki jądrowej w celach ciepłowniczych jest o tyle istotne, że brak wdrożenia tej technologii może spowodować konieczność spalania zasobów leśnych na ogromną skalę w ciepłowniach miejskich.

W celu ochrony zasobów przyrodniczych – zwłaszcza kompleksów leśnych, zadrzewień, alei, parków, lasów miejskich (pełniących ważną funkcję w procesie akumulacji węgla oraz służących adaptacji do nowych warunków klimatycznych) wykorzystanie drewna na potrzeby energetyczne powinno być ograniczone głównie do biomasy stanowiącej odpad powstały podczas procesów wykorzystania drewna w innych celach. W większym stopniu powinien być wykorzystywany biogaz np. z gnojowicy, kukurydzy.

Skala i terminy realizacji zadań ujętych w Projekcie Polityki energetycznej nie gwarantują odpowiednio drastycznej redukcji emisji CO2 z Polskiej energetyki, niezbędnej do realizacji celów IPCC dlatego projekt powinien zostać uzupełniony.