Działania

FOTA4Climate w konsultacjach FSC

By 17.02.2019 16 kwietnia, 2021 No Comments

Udział w konsultacjach jest ważny, ponieważ projekt standardu FSC (dokumentu regulującego sposób gospodarowania naszymi lasami) przewiduje zaledwie 5% lasów referencyjnych w skali nadleśnictwa, wykonywanie nawet 6 hektarowych zrębów oraz trudny do zweryfikowania sposób wyznaczania biogrup.

Poniżej nasze wstępne uwagi i propozycje:

Ad. 6.3.13 Wariant I – wyznaczanie biogrup o powierzchni 5% drzewostanu.

Postulujemy wyznaczanie biogrup nie w obrębie bloku drzewostanów rębnych czy ostępu, ale wydzielenia drzewostanu. Taka forma wyodrębnienia biogrup – w obrębie wydzielenia – jest zdecydowanie łatwiej weryfikowalna przez zainteresowane osoby.

Ad. 6.5.5 powierzchnie referencyjne, które w skali Organizacji obejmują nie mniej niż 5% powierzchni ogólnej i nie mniej niż 5% powierzchni leśnej, a w skali Jednostki Gospodarowania nie mniej niż 3% powierzchni ogólnej, przy jednoczesnym reprezentowaniu wszystkich typów ekosystemów.

Postulujemy wyznaczanie powierzchni referencyjnych, które w skali Organizacji obejmują nie mniej niż 10% powierzchni leśnej, co byłoby zgodne z dokumentem: FSC-STD-60-004 V2-0 OGÓLNE WSKAŹNIKI MIĘDZYNARODOWE** zgodnie z którym Powierzchnie referencyjne w połączeniu z innymi komponentami sieci obszarów chronionych obejmują co najmniej 10% obszaru Jednostki Gospodarowania (6.5.5).

Mniejsze znaczenie wydaje się mieć powierzchnia wyznaczona dla zachowania bioróżnorodności, która w praktyce może przyjmować zręby wykonywane dla zachowania gatunków terenów otwartych.

Ad. 6.3.4, 6.3.5 maksymalna powierzchnia zrębu do 6 ha

Postulujemy zmniejszenie powierzchni wszelkich zrębów do maksymalnie 3 ha.

Więcej o spotkaniu i konsultacjach: Konsultacje publiczne projektu nr 1 krajowego standardu gospodarki leśnej FSC dla Polski