Podpisz petycję online!
Pobierz list w formacie PDF


Warszawa, 27.04.2020 r.

Prezydent RP
Premier RP
Minister Rozwoju
Minister Klimatu
Minister Środowiska
Minister Aktywów Państwowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Sprawiedliwości
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektor Generalny Lasów Polskich
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Instytut Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo,

Jako członkowie i sympatycy inicjatywy społecznej FOTA4Climate zrzeszającej naukowców, intelektualistów, aktywistów klimatycznych, ekologicznych i społecznych, a także obywateli zaniepokojonych stanem klimatu, przyrody, ekosystemów oraz sytuacją hydrologiczną Polski, apelujemy o niezwłoczne podjęcie adekwatnych działań wobec pogłębiającej się suszy klimatycznej, która już dziś skutkuje pożarami lasów, łąk, bagien i torfowisk (na czele z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym) i której intensywność ma związek ze zmianami klimatu.

Pogłębianie się tego stanu rzeczy i brak adekwatnej reakcji na kryzys, może już w tym sezonie doprowadzić do katastrofalnych strat w przyrodzie, rolnictwie i gospodarce. Strat, których nikt nie będzie w stanie zrekompensować w jakikolwiek sposób.

Bez wody może wkrótce zabraknąć pasz, upadnie hodowla zwierząt, ogrodnictwo, uprawa warzyw, uschną zboża. Mogą pojawić się trudności z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb żywnościowych Polek i Polaków. Ceny żywności wzrosną, a wielu rolnikom zagrozi bankructwo.

Dlatego niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, a także szeregu innych działań adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatu, mających wpływ na sytuację hydrologiczną kraju. Działania Prezydenta, Rządu i Parlamentu RP w zakresie zwalczania pandemii wirusa SARS-CoV-2 pokazały, że zarówno nasze państwo, jak i obywatele są zdolni do szybkiej, relatywnie adekwatnej reakcji na kryzys.

Również w tym przypadku koniecznie jest podjęcie natychmiastowych działań, pośród których wskazujemy i apelujemy o:

 1. Wydanie natychmiastowego zakazu prowadzenia wszelkich prac melioracyjnych mających na celu osuszanie podmokłych terenów rolnych i leśnych (należy dążyć do zmiany funkcji istniejących urządzeń melioracyjnych z odwadniającej na retencyjną).
 2. Wprowadzenie powszechnego obowiązkowego programu retencji wód opadowych w gminach poprzez rozwój systemu rozproszonej retencji i remont lub budowę zastawek na rowach melioracyjnych, aby przywrócić im funkcję nawadniania – nie możemy pozwolić sobie na dalszą utratę wody!
 3. Odejście od nieadekwatnych, wymagających ogromnych nakładów finansowych, działań, polegających na budowie dużych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych na rzekach, które nie odpowiadają na szerokie spektrum różnych typów suszy – w przeciwieństwie do długofalowych pozytywnych skutków rozproszonej retencji krajobrazowej na obszarze całych zlewni i dorzeczy.
 4. Zmianę polityki i prawa w obszarze gospodarowania drzewami i zielenią, w szczególności:
  1. natychmiastowe powstrzymanie wycinki drzew i krzewów w pobliżu cieków wodnych oraz rozpoczęcie zadrzewiania i zakrzewiania brzegów rzek, cieków i zbiorników wodnych,
  2. zachowanie i zwiększenie powierzchni zadrzewień śródpolnych oraz rozpoczęcie przywracania tych zadrzewień,
  3. ograniczenie do minimum usuwania drzew w związku z procesami inwestycyjnymi, w szczególności remontami i budową dróg, ścieżek rowerowych etc.
  4. nowelizację lub wprowadzenie nowych uregulowań prawa ochrony przyrody uwzględniających realia kryzysu klimatycznego, w szczególności ograniczenie wycinania drzew, krzewów, koszenia traw etc.
 5. Zmniejszenie we współpracy z Lasami Państwowymi pozyskania drewna w lasach o charakterze naturalnym i półnaturalnym. Zaniechanie pozyskania drewna w lasach wodochronnych, dolinach rzecznych oraz w górach, w miejscach, gdzie pełnią one funkcję retencyjną. Egzekwowanie ochrony bobrów i tworzonych przez bobry rozlewisk (przynajmniej w obrębie obszarów leśnych).
 6. Wzrost nakładów na zapobieganie pożarom i ich gaszenie w obszarach leśnych oraz obszarach chronionych, w związku z przewidywanym wzrostem ich częstotliwości i powierzchni. Obecnie stosowane w tym celu środki techniczne oraz zasoby ludzkie mogą się już wkrótce okazać niewystarczające – czego doświadczyliśmy na przykładzie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym.
 7. Rozpoczęcie programów wspierania rolnictwa konserwującego i regeneratywego (uprawy bezorkowe, permakulturowe itp.), połączonego ze wspomaganą przez państwo akcją edukacyjną w tym obszarze.
 8. Skuteczne egzekwowanie prawa ochrony środowiska, obowiązujących planów zadań ochronnych Natura 2000 odnoszących się do obowiązku retencji i zakazu melioracji na obszarach Natura 2000, zaangażowanie w monitorowanie stanu przyrody, wód i rolnictwa takich środków organizacyjnych, jakie zastosowano przy monitorowaniu przestrzegania przepisów związanych z pandemią SARS-CoV-2, w szczególności wykrywanie sprawców podpaleń i surowe karanie ich oraz obciążanie kosztami akcji ratowniczych.
 9. Uwzględnienie w rządowych programach (Plan Przeciwdziałania skutkom Suszy, Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027) opisanych wyżej postulatów.
 10. Natychmiastowe wycofanie z oficjalnych materiałów edukacyjnych informacji o tym, jakoby globalne ocieplenie przynosiło pozytywne skutki dla ludzi, przyrody i rolnictwa oraz zaprzestanie wspierania i finansowania tego typu działań dezinformujących i wprowadzających w błąd opinię publiczną.
 11. Zainicjowanie i moderowanie skutecznego dialogu między rządem, samorządami, naukowcami, rolnikami, aktywistami ekologicznymi i przyrodniczymi, Lasami Państwowymi, Wodami Polskimi, służbami medycznymi, Policją i Państwową Strażą Pożarną, na rzecz budowania spójnej strategii przeciwdziałania skutkom zmian klimatu i suszy i adaptacji do zmian klimatu.

Powyższe działania powinny zostać podjęte w trybie natychmiastowym, w oparciu o dane nauki i doświadczenia praktyków. Możemy różnić się jako obywatele w wielu kwestiach, ale bez stabilnego ekosystemu, zrównoważonego rolnictwa zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz bez ochrony zasobów wodnych nasze problemy będą jedynie narastać i uniemożliwiać społeczne współdziałanie. Nie ma również wątpliwości, że kryzys wywołany pandemią wirusa SARS-CoV-2, to dopiero początek zbliżających się kryzysów, na które możemy i musimy się przygotować.

 • Prof. dr hab. Szymon Malinowski
 • Prof. dr hab. Wojciech Olejniczak
 • Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz
 • Dr hab. Wiktor Kotowski
 • Dr hab. Krzysztof Świerkosz
 • Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec
 • Dr Kamila Reczyńska
 • Dr Marzena Suchocka
 • Dr Karolina Ziembowicz-Lisiecka
 • Dr inż. Paweł Gajda
 • Dr Sebastian Szklarek
 • Dr Michał Szpak
 • Agata Brzezińska
 • Adam Błażowski
 • Małgorzata Piszczek
 • Andrzej Konopka
 • Paweł Kisiel
 • Adam Bohdan
 • Paweł Droździak
 • Wojciech Gałosz
 • Krzysztof Kowalski
 • Krystyna Romanowska
 • Urszula Kuczyńska
 • Albert Kłys
 • Jarosław Lipszyc
 • Michał Fabiszewski
 • Wojciech Kość
 • Magda Kisielewska
 • Mateusz Sienkan
 • Karol Konopacki
 • Aleksandra Herzyk
 • Sylwia Pietryga
 • Anna Rahnama
 • Magdalena Bar
 • Jacek Lekki
 • Janusz Olearczyk
 • Julia Gałosz
 • Jakub Kotaś
 • Julia Smigielska-Siarkowska
 • Sławomir Tomaszewski
 • Krzysztof Drozdowski
 • Joanna Makowska
 • Joanna Gajek
 • Renata Baron
 • Michał Błachuta
 • Zbigniew Szczęsny
 • Maciej Lipka
 • Michał Chojnacki
 • Agata Stypa
 • Marcin Dusiło
 • Leszek Karlik
 • Juliusz Kowalczyk
 • Bartek Rogowski
 • Jurij Biliczenko
 • Jan Srzednicki
 • Zbigniew Bohdanowicz
 • Małgorzata Olejniczak
 • Filip Matusiak
 • Katarzyna Górkiewicz
 • Martyna Tomaszewska
 • Piotr Czerski
 • Antoni Goldstein
 • Rafał Maszkowski
 • Andrzej Domański
 • Witold Wysmułek
 • Michał Grzegorzewski
 • Andrzej Gąsiorowski

Podpisz petycję online!
Pobierz list w formacie PDF

One Comment

Leave a Reply