DziałaniaTop

FOTA4Climate składa uwagi ws. polityki konkurencji #EUGreenDeal

By 21.11.2020 16 kwietnia, 2021 No Comments
Stanowisko DG COMP 2020 (wersja polska)
Statement regarding DG COMP 2020 (english version)

Złożyliśmy stanowisko w odpowiedzi na zaproszenie Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Konkurencji (DG COMP) do przedkładania uwag na temat sposobu kontroli konkurencji wspierającego osiąganie celów Zielonego Ładu.

W stanowisku skupiliśmy się na zagadnieniach związanych z pomocą państwa. Wskazaliśmy też m.in., że kontrola zgodności pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym nie może zastępować podstawowej formy prowadzenia polityki środowiskowej i klimatycznej, czyli prawa stanowionego przez Parlament i Radę. Ponadto zaznaczyliśmy, że kontrola pomocy państwa powinna respektować uprawnienia Państw Członkowskich do wyboru preferowanych źródeł energii, przy pomocy których planują one spełnić cele klimatyczne, jednocześnie proponując zobowiązanie do wykazania braku alternatyw w przypadku, gdy udzielanie pomocy państwa może się wiązać ze wzrostem emisji CO2, na przykład wskutek zastępowania niskoemisyjnych źródeł bardziej emisyjnymi.

Wyrażamy nadzieję, że Komisja Europejska będzie dostosowywać sposób kontroli konkurencji do wyzwań klimatycznych i środowiskowych, jednocześnie pozostając w zgodzie z traktatowym podziałem kompetencji pomiędzy instytucje UE i Państwa Członkowskie.

FOTA4Climate submits a contribution on competition policy and the Green Deal #EUGreenDeal

We have submitted a response to DG COMP call for contributions on how competition policy may support meeting the goals of the Green Deal.

In our response we focused on the issues relating to State aid. We indicated that, inter alia, the assessment of the compatibility of State aid with the internal market must not replace the primary form of environmental and climate policymaking, i.e. the law adopted by the Parliament and the Council. Moreover, we underlined that State aid control should respect the competences of Member States relating to the choice of preferred energy sources through which to meet climate goals, at the same time proposing an obligation to prove the lack of alternatives where granting aid may lead to increased CO2 emissions, e.g. due to replacing low-carbon sources with those with higher emissions.

We do hope that the European Commission will adjust its competition policy to environmental and climate challenges while respecting the allocation of competences between the EU institutions and the Member States in accordance with the treaties.

Leave a Reply