DziałaniaTop

Wzięliśmy udział w konsultacjach Nadleśnictwa Mięknia (ochrona lasów doliny Bystrzycy)

W zeszłym tygodniu wraz z Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody wzięliśmy udział w konsultacjach organizowanych przez Nadleśnictwo Miękinia w związku z opracowywanym Planem Urządzania Lasu (PUL).

Nadleśnictwo postanowiło skonsultować ze społeczeństwem wyznaczenie lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Wyznaczenie tego typu lasów związane jest z certyfikatem FSC, który posiada Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej to tzw. lasy HCVF 6.

Jednakże konsultacje społeczne prowadzone przez nadleśnictwo nie powinny być zawężone jedynie do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej. Nadleśnictwo w ramach certyfikatu FSC powinno na swojej powierzchni wyznaczyć tzw. lasy referencyjne (przynajmniej 10% powierzchni nadleśnictwa), w których nie prowadzi się gospodarki. Powinny to być drzewostany najlepiej zachowane, cenne siedliska przyrodnicze, czy ostoje chronionych gatunków roślin i zwierząt.

W związku z tym zaproponowaliśmy Nadleśnictwu, by w ramach lasów referencyjnych wyłączyć z gospodarki leśnej najlepiej zachowane lasy w dolinie Bystrzycy, głównie w obszarze Natura 2000 Łęgi nad Bystrzycą oraz w jej dopływach – Strzegomce i Czarnej Wodzie. Zaproponowaliśmy wyłączenie z użytkowania ok. 230 ha lasów w wieku przeważnie 140-160 lat, przepięknych łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych, grądów środkowoeuropejskich i łęgów wierzbowych.

Są to lasy wodochronne wzdłuż dolin rzecznych, często z bogatym runem, okresowo zalewane przez wody powodziowe Bystrzycy, Strzegomki i Czarnej Wody. Takie lasy zachowały się jeszcze na zachód od Wrocławia.

Poniżej prezentujemy tekst całego wystąpienia:

PUL_wniosek_FOTA4Climate

 

Leave a Reply