Zachęcamy do wysyłania listów do europarlamentarzystów w sprawie rewizji dyrektywy o energii odnawialnej (RED II). Już jutro, 2 lutego, odbędzie się posiedzenie komisji ENVI (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety), która ma wydać opinię na temat rewizji RED (Renewable Energy Directive). Obecna kwalifikacja biomasy leśnej jako odnawialnego źródła energii stoi w sprzeczności z faktami naukowymi i celami klimatycznymi. Biomasa jest wysokoemisyjnym źródłem energii w krótkim i średnim terminie. Innego terminu ludzkość już mieć nie będzie, jeśli wciąż będzie dodawać kolejne miliardy ton emisji. Stare drzewa to nasz najcenniejszy magazyn sekwestrujący dwutlenek węgla. Musimy powstrzymać jego zniszczenie.


Warszawa, 1.02.2022 r.

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bartosz Arłukowicz

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Marek Balt

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Adam Jarubas

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Ewa Kopacz

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Joanna Kopcińska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Janina Ochojska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Jadwiga Wiśniewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Anna Zalewska

Szanowni Państwo,

Uznanie spalania drewna leśnego za neutralne klimatycznie oraz utowarowienie odpadu drzewnego, jakiego dokonano w dyrektywach unijnych RED I i RED II, spowodowało drastyczny wzrost presji na wycinkę lasów w UE i poza jej granicami. Stoi to w całkowitej sprzeczności z celem jakim jest osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej. Przyjęcie przez Komisję Europejską stanowiska, że drewno jest materiałem odnawialnym, ma wiele fatalnych konsekwencji zarówno dla klimatu, czystości powietrza, ochrony bioróżnorodności, a także krajobrazów kulturowych Europy i świata.

Jak udowodniły liczne prace naukowe spalanie drewna na cele energetyczne posiada dodatnią wartość emisji w krótkim i średnim okresie. Potraktowanie lasu jako paliwa może doprowadzić do przekroczenia granicy, za którą nie będzie już powrotu do równowagi termicznej Ziemi. Nie wiemy na jakim poziomie nasza Planeta może uzyskać inny rodzaj równowagi. Może być podobna do tej z planety Wenus, która poddana efektowi cieplarnianemu, utrzymuje stabilne… 467 stopni Celsjusza.

Palenie lasem jest cofnięciem rozwoju technologicznego do czasów sprzed rewolucji przemysłowej. To paradoksalnie paliwa kopalne uratowały resztki europejskich lasów, które dawniej pokrywały niemal cały kontynent. Dziś stając przed koniecznością rezygnacji z węgla, ropy i gazu ziemnego, nie możemy pozwolić na likwidację naszego najcenniejszego zasobnika węgla jakim jest las, nie możemy pozwolić na jego utlenienie i wpuszczenie do atmosfery.

Alternatywą są inwestycje w niskoemisyjne źródła energii o dużej gęstości energetycznej – takim rozwiązaniem jest energia jądrowa. Drogą szybkiej dekarbonizacji powinna być również energia wiatrowa – czy solarna, głównie na południu UE – które można potraktować jako technologie pomostowe do czasu, gdy opracowane zostaną metody jeszcze bardziej efektywne. Natomiast powierzchnie lasów powinny być w szybkim tempie zwiększane. To nasze najcenniejsze zasobniki do sekwestracji CO₂. Lasy, a nie plantacje drzew. To zasadnicza różnica z punktu widzenia ilości wychwytywanego dwutlenku węgla. Stary las przechowuje go znacznie więcej niż młoda plantacja – to również wielokrotnie zostało dowiedzione.

Zwracamy się z prośbą o wycofanie swojego poparcia dla wykorzystania drewna z lasów jako „neutralnego klimatycznie”, „zielonego”, „ekologicznego” czy „odnawialnego” paliwa. Drewno nie powinno być używane do produkcji energii w jakichkolwiek przemysłowych instalacjach. Potrzebujemy obecnie mechanizmów instytucjonalnych, które będą ograniczać i powstrzymywać wycinki, a nie do nich zachęcać. Inaczej będzie to dokładanie dalszych miliardów ton gazów cieplarnianych i przyspieszenie trwającego kryzysu klimatycznego. Prosimy, aby na forum europejskim, w szczególności podczas zbliżającej się debaty nad dyrektywą o odnawialnych źródłach energii (RED), o zajęcie stanowiska odrzucającego dalszą kwalifikację drewna leśnego i odpadów leśnych jako neutralnego klimatycznie, odnawialnego źródła energii. Prosimy o wstrzymanie udzielania środków finansowych z europejskich budżetów publicznych na technologie i procesy wykorzystujące drewno leśne do produkcji energii.

Liczymy na poselskie zaangażowanie w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
FOTA4Climate

Leave a Reply