Jako FOTA4Climate prowadzimy szereg działań poświęconych ochronie i zachowaniu najcenniejszych lasów. Staramy się w tym celu wykorzystywać zwłaszcza możliwości wynikające z takich narzędzi jak Standard FSC oraz europejska sieć ekologiczna Natura 2000.

Aktywnie bierzemy udział w konsultacjach i przygotowywaniu planów urządzania lasu w obrębie cennych kompleksów

Bierzemy udział w naradach, komisjach założeń planu, prezentujemy i przesyłamy wnioski i uwagi dotyczące zarządzania poszczególnymi kompleksami. Jesienią 2022 braliśmy aktywny udział w konsultacjach planów urządzania lasu nadleśnictw Augustów, Pomorze i Płaska w Puszczy Augustowskiej, wnioskując o:

 • Podniesienie wieku rębności sosny i świerka do 140.
 • Ograniczenie do minimum i wyjątkowych sytuacji wielkopowierzchniowych zrębów oraz zaniechanie wielkopowierzchniowych zrębów rębni zupełnych w siedliskach żyznych. W zwartych płatach drzewostanów sosnowych stosowanie alternatywnych metod gospodarowania drzewostanami sosnowymi opisanymi w publikacji Andrzejczyk T., Żybura H. 2012.
 • Wyłączenie z użytkowania rębnego najstarszych drzewostanów – powyżej 140 letnich sosny i powyżej 80 letnich olchy – jako drzewostanów zachowawczych, z ewentualnym dopuszczeniem możliwości użytkowania ich rębnią V (przerębową).
  Starodrzew sosnowy

  Starodrzew sosnowy

 • Wytypowanie drzewostanów kwalifikujących się do ochrony w ramach Europejskiej Strategii Ochrony Bioróżnorodności:
  • drzewostany o charakterze pierwotnym,
  • starodrzewy,
  • drzewostany w których zachodzą procesy naturalne, również drzewostany dojrzałe, z dużym udziałem gatunków pionierskich, co przekłada się na duże zasoby martwego drewna i obecność w takich miejscach gatunków zależnych od martwego drewna,
  • stanowiska chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
  • carbon-rich ecosystems, ekosystemy kluczowe dla sekwestracji węgla i wody, czyli lasy podmokłe na siedliskach organicznych (olsy, bory, łęgi).
  Spotkanie ws planu urządzania lasu w nadleśnictwie Augustów

  Spotkanie ws planu urządzania lasu w nadleśnictwie Augustów

 • Przeciwdziałanie pinetyzacji żyznych siedlisk. Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanu do siedlisk poprzez zmniejszenie udziału gatunków iglastych na siedliskach żyznych. Zabiegi powinny mieć umiarkowaną intensywność w najstarszych klasach wiekowych. Największa intensywność powinna mieć miejsce w monokulturach iglastych w młodszych i średnich klasach wiekowych.
 • Zaniechanie lub ograniczenie do minimum (ewentualne zabiegi selektywne) prac w lasach wodochronnych.
 • Zachowanie naturalnych odnowień podczas wykonywanych prac.
 • Zaniechanie inwazyjnych zabiegów agrotechnicznych, przygotowania gleby, przynajmniej na siedliskach żyznych, niestosowanie orki jesiennej na powierzchniach do odnowienia, gdyż powoduje to uwalnianie CO2.
 • Utworzenie gospodarstwa specjalnego na obszarach występowania oraz potencjalnej reintrodukcji głuszca i prowadzenie tam gospodarki na podstawie wytycznych opracowanych przez zespół specjalistów pod kierunkiem prof. Bogdana Brzezieckiego w 2014 r. na zlecenie nadleśnictwa Głęboki Bród.
Zrąb w Puszczy Augustowskiej

Zrąb w Puszczy Augustowskiej

Wykorzystujemy możliwości wynikające z faktu, iż wiele nadleśnictw posiada Certyfikat FSC narzucający konieczność egzekwowania przepisów związanych z ochroną przyrody

Bierzemy udział w audytach Standardu FSC w poszczególnych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych, zwracając uwagę zwłaszcza na:

 • konieczność prawidłowego wyznaczenia lasów referencyjnych stanowiących najlepiej zachowane lasy,
 • potrzebę ograniczenie presji gospodarczej na najbardziej wartościowe i wrażliwe siedliska, zwłaszcza lasy wodochronne,
 • właściwe wyznaczanie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF 1.2) stanowiących siedliska cenne.

Udało nam się dowieść wielu nieprawidłowości (niezgodności ze standardem) w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w Olsztynie, Białymstoku i Wrocławiu. Korekta nieprawidłowości przekłada się na skuteczniejszą ochronę najcenniejszych fragmentów lasów.

Runo w lesie grądowym

Runo w lesie grądowym

Czworolist Paris quadrifolia

Czworolist Paris quadrifolia

Pomagamy we wdrażaniu europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000

Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, uzupełniamy wiedzę o rozmieszczeniu leśnych gatunków chronionych Dyrektywą Siedliskową. Ochrona takich gatunków powinna się wiązać z ograniczeniem gospodarki leśnej. Dane są lub zostaną wykorzystane do korekty i uzupełnienia planów zadań ochronnych Natura 2000, Standardowych Formularzy Danych i planów urządzania lasu. Dotychczas ujawniliśmy ponad 20 nowych stanowisk gatunków ujętych w Dyrektywie Siedliskowej (ponurek Schneidera, zgniotek cynobrowy) w Polsce północno-wschodniej w Puszczy Augustowskiej, w pobliżu jezior Mikaszewo i Serwy.

Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus

Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus

Stwierdzone przez nas stanowiska ponurka Schneidera (Bs) i zgniotka cynobrowego (Cc) w Puszczy Augustowskiej

Stwierdzone przez nas stanowiska ponurka Schneidera (Bs) i zgniotka cynobrowego (Cc) w Puszczy Augustowskiej

Bierzemy udział w inicjatywie pilotowanej przez Klub Przyrodników – „Shadow List” rezerwatów – polegającej na wyznaczaniu nowych rezerwatów przyrody

Nasze propozycje poprzedzone są rozpoznaniem przyrodniczym cennych siedlisk i gatunków. Zgłosiliśmy następujące propozycje:

 • Rezerwat Połomin w Puszczy Knyszyńskiej w pobliżu wsi Połomin (Nadleśnictwo Czarna Białostocka) o powierzchni 5,45 ha. Obiekt obejmuje pozostałości widnych lasów dębowych, grądów wysokich. We wspomnianym miejscu zachował się płat najstarszego dębowego drzewostanu w Puszczy Knyszyńskiej – dęby w wieku 245 lat. Stwierdziliśmy tam kilka drzew zasiedlonych przez pachnicę próchniczkę Osmoderma barnabita. Siedlisko gatunku jest w dobrym stanie – duży udział grubych drzew dziuplastych. Jest to jednocześnie miejsce występowania skrajnie rzadkich gatunków saproksylobiontów, m.in.: Corticeus fasciatus, Colydium filiforme (Mokrzycki i in. 2022).
  Planowany rezerwat Połomin

  Planowany rezerwat Połomin

  Colydium filiforme w planowanym rezerwacie Połomin

  Colydium filiforme w planowanym rezerwacie Połomin

 • Rezerwat Starzynka w Puszczy Knyszyńskiej w pobliżu wsi Sosnowik (Nadleśnictwo Krynki) o powierzchni ponad 33 ha. Obiekt obejmuje olsy, łęgi, mokradła, lasy bagienne oraz szereg gatunków chronionych Dyrektywą Siedliskową: bóbr Castor fiber, zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (jedno z 2 stanowisk gatunku w Puszczy Knyszyńskiej), zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus oraz kilka innych skrajnie rzadkich gatunków saproksylobiontów, m.in.: Ipidia binotata, Peltis grossa (Mokrzycki i in. 2022).
  Peltis Grossa

  Peltis Grossa

 • Powiększenie rezerwatu Stara Dębina w Puszczy Knyszyńskiej w pobliżu wsi Lipina w Puszczy Knyszyńskiej (Nadleśnictwo Supraśl) o około 300 ha. Obszar obejmuje widne lasy dębowe, ukształtowane m.in. na skutek wypasu z udziałem dębu bezszypułkowego. Znajduje się tam drugi pod względem wieku płat starodrzewu dębowego w Puszczy Knyszyńskiej – 185 letni drzewostan z udziałem grądu miodownikowego Melliti-Carpinetum w którym stwierdzono szereg chronionych gatunków roślin: Melittis melissophyllum (ponad 200 roślin), Lathyrus laevigatus (ponad 30 roślin), Lilium martagon (pojedyncze), Digitalis lutea (pojedyncze) oraz chronione epifity zaliczane do wskaźników starych lasów: Homalia trichomanoides (ponad 100 drzew), Neckera complanata (pojedyncze), Neckera pennata (pojedyncze) i Ulota crispa (ponad 100). Stwierdzono tam również kilka stanowisk zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Dyrektywa Siedliskowa).
  Gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides w planowanym rezerwacie Stara Dębina

  Gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides w planowanym rezerwacie Stara Dębina

 • Rezerwat Balinka w Puszczy Augustowskiej (Nadleśnictwo Augustów) o powierzchni 45 ha. Miejsce stanowi największe w woj. podlaskim (poza Puszczą Białowieską) refugium wymagającego ochrony strefowej porostu puchlinki ząbkowatej Thelotrema lepadinum (ponad 60 drzew), granicznika płucnika Lobaria pulmonaria (ponad 2 drzewa). Obecnie znaczną część obu oddziałów stanowią strefy ochronne puchlinki i granicznika. Inne stwierdzone porosty zaliczane do wskaźników starego lasu: Menegazzia terebrata, Cetrelia sp. Duży udział stanowi unikalny w Puszczy Augustowskiej starodrzew dębowy, w tym w wieku 217 lat. Podlegająca ochronie entomofauna: Osmoderma barnabita (Dyrektywa Siedliskowa) i zgniotek szkarłatny Cucujus haematodes (Europejska Czerwona Księga).
  Puchlinka ząbkowata Thelotrema lepadinum

  Puchlinka ząbkowata Thelotrema lepadinum

 • Rezerwat Kanał Augustowski w Puszczy Augustowskiej (Nadleśnictwo Augustów). Miejsce stanowi refugium skrajnie rzadkich i zagrożonych gatunków flory, min. kukuczka Epipactis atrorubens, kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, tajęża jednostronna Goodyera repens. Rezerwat miałby obejmować starodrzew sosnowy o podłużnym kształcie, stanowiący korytarz ekologiczny, w którym część drzew jest w wieku ponad 180 lat. Podlegająca ochronie entomofauna: Boros Schneideri, Cucujus cinaberinus (Dyrektywa Siedliskowa) oraz skrajnie rzadkie w Polsce północno-wschodniej gatunki innych chrząszczy saproksylicznych, m.in: Peltis grossa, Colydium elongatum.
 • Rezerwat Gąsiory w Nadleśnictwie Stare Jabłonki w obrębie RDLP Olsztyn. Rezerwat obejmowałby stare buczyny, nawet w wieku 250 lat, otaczające jezioro Gąsiory, w tym źródliska. W obrębie starodrzewu stwierdzono chronione mszaki wskaźnikowe dla lasów naturalnym (Homalia trichomanoides), rzadkie gatunki owadów związane z martwym drewnem (m.in. Ampedus erythrogonus) oraz chronione gatunki grzybów.
Rezerwat Gąsiory w Nadleśnictwie Stare Jabłonki

Rezerwat Gąsiory w Nadleśnictwie Stare Jabłonki

Podejmujemy działania zmierzające do egzekwowania ochrony gatunkowej w lasach

Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze cennych siedlisk i gatunków, zwłaszcza bezkręgowców, mszaków, grzybów, porostów, chronionych roślin. Przekazujemy nadleśnictwom dane wnioskując o ochronę siedlisk cennych gatunków (tzw. lasy HCVF 1.2 – ostoje zagrożonych i ginących gatunków). Udało nam się przekonać do wdrożenia takiej ochrony między innymi w starodrzewach dębowych w Puszczy Knyszyńskiej, gdzie stwierdziliśmy ponad 50 stanowisk Homalia trichomanoides i Neckera complanata. Zebrane dane zostaną wykorzystane do wyznaczania obszarów chronionych w ramach Strategii Bioróżnorodności UE 2030.

Wsparliśmy działania społeczności lokalnej skupionej wokół ochrony Lasu Młochowskiego wykonując inwentaryzację gatunku chronionego – zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus stwierdzając kilkanaście stanowisk gatunku.

Część zgromadzonych przez nas danych o cennych gatunkach została opublikowana w artykule Mokrzycki, Bohdan, Kowal, Lasoń, Sztabkowska. 2022. Rzadkie i nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla Puszczy Knyszyńskiej. Wiadomości Entomologiczne. Vol. 41 (3).

Pień klonu, gatunki mszaków zaliczane do reliktów lasów pierwotnych – granicznik płucnik Lobaria pulmonaria

Pień klonu, gatunki mszaków zaliczane do reliktów lasów pierwotnych – granicznik płucnik Lobaria pulmonaria

Pień klonu, gatunki mszaków Neckera zaliczane do reliktów lasów pierwotnych

Pień klonu, gatunki mszaków Neckera zaliczane do reliktów lasów pierwotnych

Zwracamy uwagę opinii publicznej na niekorzystne zjawiska zachodzące w Lasach Państwowych

W październiku 2022 nagłośniliśmy (ukazało się kilka publikacji w mediach) planowaną rezygnację Lasów Państwowych z certyfikatu FSC, co wiązałoby się z szeregiem niekorzystnych konsekwencji zarówno dla przyrody jak też dla polskiego przemysłu drzewnego.

FSC w mediach

Planowana rezygnacja Lasów Państwowych z certyfikatu FSC była nagłaśniana przez organizacje FOTA4Climate, Lasy i Obywatele oraz Dziedzictwo Przyrodnicze i przez przedstawicieli przemysłu drzewnego.

Współpracujemy z politykami w ochronie lasów

Pomogliśmy posłankom w przygotowaniu kilku interwencji poselskich dotyczących m.in. ochrony Lasu Młochowskiego i fragmentów Puszczy Knyszyńskiej.

Badamy dyspersję obcych gatunków w kompleksach leśnych, zwłaszcza erechtiesa jastrzębcowatego Erechtites hieracifolia

Dyspersji tego gatunku sprzyja gospodarka leśna. Największe zagęszczenie osiąga na zrębach. Gatunek stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności lasów, zajmując siedliska w obrębie których powinny być obecne rodzime gatunki flory. Konkuruje o światło z młodymi drzewami, jest w stanie kolonizować i utrzymywać się w drzewostanach niezaburzonych.

Erechtites jastrzębcowaty Erechtites hieracifolia w Puszczy Knyszyńskiej

Erechtites jastrzębcowaty Erechtites hieracifolia w Puszczy Knyszyńskiej

Ostatnia aktualizacja: 19.12.2022.

Leave a Reply